Stadgar

Våra stadgar

Stadgar är de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser. Klicka på länken nedan för att läsa Brf BoKlok Lambohov Södras stadgar:

Stadgar 2014

Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. Det brukar vara styrelsen som föreslår medlemmarna att besluta om en ändring.

För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med det förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.

På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Observera att det måste vara exakt samma beslut som fattas på de bägge stämmorna! Alltså får inga som helst ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Stadgarna kan dock alltid innehålla fler villkor för att stadgarna ska ändras i någon fråga. Dessa gäller då utöver vad Bostadsrättslagen föreskriver.

När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas den nya stadgan och protokoll från de bägge stämmorna. Den nya stadgan gäller inte förrän registrering har skett. Bolagsverket granskar protokollen mycket noga. Finner Bolagsverket att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen vägras registrering och stadgarna kan inte tillämpas. Föreningen får då börja om från början.

För att inte riskera en sådan situation är det lämpligt att innan man kallar till stämma först rådgör med en kunnig person, exempelvis någon hos Bostadsrätterna.